Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Info pre zákazníkov » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok Mirima s.r.o.
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok
označuje spoločnosť Mirima s.r.o. , Farského 14, 85101 Bratislava, IČO:
46418 270 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 7701/B (ďalej len ako „predávajúci“). Predajňa
Stavbárska 38, Bratislava Vrakuňa.
1.1 Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č . 372/1990Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej
aj ,,zákazník" alebo ,,kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo
zodpovednosti za vady (ďalej aj ,,reklamácia") vrátane údajov o to , kde môže
reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky
zákonník") zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane spotrebiteľa" ), ako aj
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3 Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane
spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v
prevádzkových priestoroch predajcu.
1.4 Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ, (ak
kupujúci v objednávke uvedie svoje IČO má sa zato, že nakupuje ako
podnikateľ) Zodpovednos5 pred8vaj[ceho sa v tpomto pr9pade riadi
Obchodným zákonníkom..
2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru
2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí
kupujúcim ( § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka ) a za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( § 619 ods. 2 Občianskeho
zákonníka ). Záručná doba je 24 mesiacov ( §619 ods 2, § 620 Občianskeho
zákonníka ). Pri náhradných dieloch je záručná doba pre podnikateľov podľa
obchodného zákonníka.
2.2 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24
mesiacov, predajca však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná
nižšia cena ( § 619 ods. Občianskeho zákonníka ).
2.3 Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov ( § 620 ods. 2
Občianskeho zákonníka ).
2.4 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( §
621 Občianskeho zákonníka ).
2.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď
kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby
nepočíta. Zákazník je povinný sprístupniť výrobok za účelom servisu.
2.6 Práva kupujúceho zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe ( § 626 ods. 1
Občianskeho zákonníka ).
2.7 Dar ponúknutý k predanému tovaru dodaný bezplatne nie je predaným
tovarom, preto predajca nezodpovedá za prípadné vady.
3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)
3.1 Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni
predávajúceho ( § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom
liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len ,,záručný servis),
ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúceho bližšom, kupujúci
si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise ( § 625 Občianskeho
zákonníka).
3.2 Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t. j. právo na výmenu tovaru,
právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátane peňazí) a právo na primeranú
zľavu si kupujúci uplatňuje výlučne v prevádzke predávajúceho.
3.3 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo
záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3
pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie
vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní ( § 18 ods. 4
Zákona o ochrane spotrebiteľa).
3.4 V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku
Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu len na základe odborného
posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy
výrobku môže predávajúci reklamáciu zamietnuť ale musí informovať
kupujúceho o tpm, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie.
Odborným posúdením sa rozumie stanovisko autorizovanej osoby alebo
osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.( ‘§2 pism. N
zákona o ochrane spotrebiteľa.)
Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady náklady
odborného posúdenia a náklady s tým súvisiace znáša predávajúci bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci preukáže odborným
posudkom zodpovednosť predávajúceho za vadu, znova môže reklamáciu
uplatniť. Počas vykonávania odborného posudku záručná doba
neplynie.Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie uhradiť
kupujúcemu účelne vynaložené náklady na odborný posudok.
3.5 Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o uplatnení
reklamácie. (kópiu reklamačného protokolu, § 18 ods. 5 zákona o ochrane
spotrebiteľa).
3.6 ). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu ( resp. Zákazkového
či montážneho listu).
3.7 Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie
najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie ( § 18 ods. 6 Zákona o
ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného
protokolu s udaním spôsobu ukončenia reklamácie.
4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
Pri uplatňovaní reklamácie, alebo pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
4.1 Je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe. Reklamácia sa považuje za
prijatú až pri overení dokladu o nákupe prijímacím pracovníkom.
4.2 Bez dokladu nie je možné prijať záručnú reklamáciu.
4.3 Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú
reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený
živelnou udalosťou, neporušené plomby, vyčistený, bez zápachu a pod.),
4.4 Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s
uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr.
neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto
poplatkov kupujúci predíde, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sam
(očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).
4.5 V prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky
presahujúce rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál
záručného listu.
Základná záruka sa nevzťahuje:
- na závady, spôsobené neodborným zásahom do spotrebiča,
- na poškodenie a závady spôsobené násilným a neodborným zaobchádzaním,
- na poškodenie spôsobené haváriou, nárazom, živelnou pohromou
( zaplavenie, zemetrasenie, blesky, prepätie v sieti a pod.)
- na prirodzené prevádzkové opotrebenie, na závady spôsobené neodborným
zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou alebo nepovolenými úpravami
- na poškodenie vonkajšej povrchovej úpravy spôsobené vonkajším
mechanickým vplyvom (poškriabanie, vrypy a pod.)
- na poškodenia vzniknuté vonkajšími mechanickými alebo chemickými
vplyvmi , nevhodnými cistiacimi prostriedkami, nesprávmou údržbou,
používaním vo vlhkomprostredí - korózia, hrdza,a poškodením a nedbalosťou
užívateľa
- na vady spôsobené používaním spotrebiča v podmienkach, ktoré
nezodpovedajú podmienkam stanoveným výrobcom (napríklad preťaženie
spotrebiča – aj krátkodobé, použitie na podnikateľské a iné účely ako domáce
a pod.)
- na vady tovaru vzniknuté nerešpektovaním pokynov v Návode na obsluhu,
neodbornou inštaláciou a montážou
- na vady, ktoré neboli včas reklamované a došlo k poškodeniu tovaru, jeho
dehonestácii, straty hodnoty , prípadne k znehodnoteniu tovaru..
5. OSOBITNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE SERVISNÝCH PRÁC (opráv)
Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci , následky jej
pôsobenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa
najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.
5.1 Záručná doba na servisné práce je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo
osobitnými predpismi ustanovená inak.
5.2 Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej
súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi montážny list s
vyznačením záručnej doby.
5.3 Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo iba na
bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najdlhšie v
dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ
neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má
objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny
opravy alebo úpravy.
5.4 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej
dobe, inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva po vykonanie opravy alebo
úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať
objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní
opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.
6. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné,
včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje
predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť ( § 622 ods. 1
Občianskeho zákonníka).
6.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady považovať výmenu tovaru,
alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť vady ( §622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
6.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za
bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti ( § 622 ods. 3
Občianskeho zákonníka).
6.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec
mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na
výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však
spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady,
má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6.5 Kupujúci ma právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí -
odstúpenie od zmluvy - aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak
jedná sa o väčší počet vád. (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady, pričom
každá vada bráni riadnemu užívaniu tovaru)
6.6 Ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní od nahlásenia, kupujúci má
právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
6.7 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu
výrobku, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
6.8 Je na predávajúcom, pokiaľ má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy
alebo právo na vrátenie peňazí, ktorý spôsob si zvolí. Toto rozhodnutie sa
však jednostranne nemôže meniť.
6.9 v prípade nedohody podľa reklamačného poriadku sa vzťah predajcu k
zákazníkovi riadi ostatnými aktuálnymi zákonmi, zákonom na ochranu
spotrebiteľa, občianskym zákonníkom v aktuálnom znení.
6.7 Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu
vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach,
ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku)
tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke
elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť
si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
6.6 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15. 11. 2013. Zmeny reklamačného poriadku
vyhradené.